RegulaminRegulamin sklepu internetowego www.crazypocket.pl      

z dnia 7 czerwca 2018 roku                § 1

Postanowienia ogólne 


1. Właścicielką, a jednocześnie prowadzącą sklep internetowy Crazy Pocket, działający pod adresem internetowym www.crazypocket.pl, jest Katarzyna Kobylarz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Kobylarz Crazy Pocket z siedzibą przy ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej nr 16, lok. 107, 31-234 Kraków, Polska, adres poczty elektronicznej (e-mail): info@crazypocket.pl, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG), NIP 8661588164, REGON: 368452620 zwana dalej „Sprzedawcą”.

2. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania umów sprzedaży towarów w sklepie internetowym prowadzonym w domenie www.crazypocket.pl oraz procedurę składania reklamacji dotyczącą zakupionych tam towarów.

3. Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią w szczególności:

a. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926),

b. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827),

c. Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tekst jednolity z dnia 17 grudnia 2013 r., Dz.U. z 2014 r. poz. 121).

4. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

a. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem  www.crazypocket.pl  oraz w ramach którego zawierane są umowy sprzedaży na odległość;

b. Sprzedawca –Katarzyna Kobylarz Crazy Pocket z siedzibą przy ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej nr 16, lok. 107, 31-234 Kraków, Polska, adres poczty elektronicznej (e-mail: info@crazypocket.pl, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG), NIP 8661588164, REGON: 368452620

c. Klient –osoba fizyczna (w tym Konsument), prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która dokonuje zakupów w Sklepie.

d. Konsument – Klient, będący osobą fizyczną który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w celu niezwiązanym bezpośrednią ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą;

e. Produkt/Towar – rzeczy ruchome które mogą być zakupione przez Klienta w Sklepie;

f. Zamówienie – procedura prowadząca do zawarcia umowy sprzedaży bez jednoczesnej obecności stron za pomocą formularza elektronicznego, poprzedzona wyborem parametrów Towaru, formą płatności oraz dostawy.

g. Rejestracja – utworzenie indywidualnego Konta Klienta w Sklepie, 

h. Konto Klienta – baza zawierająca dane Klienta w związku ze złożonym zamówieniem w Sklepie, zawierająca  historię zamówień, preferencje Klienta dotyczące wybranych funkcjonalności Sklepu, informacje dotyczące płatności za zamówienia. Założenie konta Klienta nie jest warunkiem koniecznym do dokonania zakupów w Sklepie.

i. Cena – cena jednostkowa Towaru zamieszczona w opisie Towaru, wyrażona w złotych polskich bądź euro oraz zawierająca podatek od towarów i usług VAT, bez Kosztów dostawy;

j. Koszty dostawy – koszty dostarczenia Towaru, które pokrywa Klient. Za zamówienia na kwotę powyżej 300 zł, koszty pokrywa Sprzedawca;

k. Płatność – zapłata za Towar nabyty przez Klienta w Sklepie, obejmująca Cenę, koszty dostawy oraz ewentualne opłaty celne, w sposób wybrany przez Klienta podczas dokonywania Zamówienia;

l. Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki sprzedaży towarów i świadczenia usług przez Sprzedawcę.

5. Integralną część regulaminu stanowią odnoszące się do umów zawieranych przez Sprzedawcę z Klientem będącym Konsumentem załączniki:

      a) formularz oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy;

      b) formularz reklamacji Konsumenta. 

6. Informacje o Towarach w Sklepie, m.in. opisy i ceny stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, na zasadach określonych w Regulaminie. 

7. Korzystanie ze Sklepu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta odpowiednio następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) zastosowania przeglądarek Internet Explorer 8.0, Mozilla Firefox 12.0, Safari 8.0.

b) oprogramowania umożliwiającego podgląd dokumentów i zdjęć.

c) posiadanie aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

8. Prezentacja towarów i informacje na ich temat zamieszczone na stronie internetowej Sklepu nie oznaczają aktualnej dostępności towarów w magazynie Sprzedawcy.

9. Klienci składają zamówienia przy użyciu strony internetowej www.crazypocket.pl. Zamówień można dokonywać 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość czasowego blokowania dostępu do Sklepu, w szczególności z przyczyn technicznych lub innych, w  tym niezależnych od Sprzedawcy.

10. Wygląd oferowanych produktów może się różnić od zamieszczonych w Sklepie zdjęć, stanowiących podstawę złożenia przez Klienta Zamówienia. 

11. Klient zobowiązuje się podczas tworzenia Konta Klienta do podania prawdziwych i poprawnych danych. W przypadku podania fałszywych danych, Klient ponosi odpowiedzialność za poniesione przez Sprzedawcę szkody, wynikające z tego faktu.

12. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne.

13. Przed założeniem Konta Klienta, a także złożeniem Zamówienia, Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności i dokonać ich akceptacji. 

14. Wykorzystywanie przez Użytkownika nazwy Sprzedawcy, elementów graficznych Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu tzw. layout, jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy lub uprawnionych podmiotów trzecich.

15. Klient może porozumiewać się ze Sprzedającym:

a) pisemnie – na adres korespondencyjny: ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej nr 16, lok. 107, 31-234 Kraków

b) telefonicznie – pod numerem tel. 512 121 365

c) drogą elektroniczną – pod adresem e-mail: info@crazypocket.pl


§ 2

Składanie Zamówień


1. W celu dokonania zakupu  Klient musi wykonać na stronie internetowej Sklepu następujące czynności: 

a) Klient, klikając na towar lub opis towaru, przechodzi do strony ze szczegółami dotyczącymi m.in. rodzaju, wielkości lub przeznaczenia towaru. Towar jest umieszczany w ,,Koszyku” poprzez podanie żądanej ilości towaru i kliknięcie na symbol ,,Koszyka” zakupów.

b) zakłada Konto Klienta, podając w tym celu prawdziwe dane w zakresie wskazanym w formularzu rejestracyjnym. Natomiast wcześniej zarejestrowani Klienci mogą podać tutaj swój adres e-mail i hasło, korzystając tym samym z zapisanych informacji. Można dokonać zakupu również bez zakładania Konta Klienta.

c) Klikając na przycisk "Twój Koszyk", wyświetlany w prawym górnym rogu sklepu, Klient przechodzi do strony, na której może w dowolnym momencie sprawdzić produkty w ,,Koszyku” i w razie potrzeby dokonać zmian.

d) Klient wskazuje adres dostawy, na który ma zostać doręczona zamawiana przesyłka oraz podaje dane na potrzeby wystawienia Faktury VAT. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla realizacji Zamówienia.

e) dokonuje wyboru dostawy, spośród dostępnych na stronie internetowej opcji.

f) akceptuje regulamin Sklepu, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, oraz wybiera sposób płatności

g) dokonuje płatności na kwotę stanowiącą sumę łącznej ceny zamawianych towarów  (cena towaru zawierająca ustawowy podatek VAT) i kosztów dostawy.

h) Klient otrzymuje automatyczne potwierdzenie na podany adres e-mail (tzw. potwierdzenie zamówienia), co stanowi potwierdzenie wpłynięcia zamówienia do Sklepu. Z  chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

2. Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu, wykorzystywanego do logowania w Sklepie.

3. Rejestracja w Sklepie, jak również korzystanie z jego funkcjonalności są nieodpłatne. 

4. Sklep może zmienić asortyment Towarów w Sklepie, ich Ceny oraz Koszty dostawy. Nie zmieni to umowy zawartej przed przedmiotowymi zmianami.

5. Tylko prawdziwe i faktyczne oświadczenia, które nie zawierają zniesławiających treści, mogą być wykorzystywane w procesie zamówienia. Jakiekolwiek sprzeczne z przeznaczeniem wykorzystywanie procesu zamówienia jest surowo zabronione.


§ 3

Cena i Koszty dostawy


1. Wszystkie ceny na stronie www.crazypocket.pl zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich (PLN) bądź w Euro (EUR). Ceny znajdujące się przy danym towarze, nie zawierają kosztów dostawy.

2. Informacja o aktualnej wysokości kosztów dostawy dostępna jest na stronach poszczególnych towarów Sklepu. Koszt dostawy jest również podawany w oknie dialogowym wyświetlanym po dodaniu towaru do koszyka oraz w podsumowaniu zamówienia. 

3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena towaru podana na stronie www.crazypocket.pl w chwili składania zamówienia przez Klienta, dodatkowo potwierdzona w Koszyku i w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia. Informacja na temat całkowitej kwoty do zapłaty (z ewentualnym Kosztem dostawy) przedstawiana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.  

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów, przeprowadzania akcji promocyjnych lub wyprzedaży w każdym czasie i bez wcześniejszego uprzedzenia. Promocje organizowane przez Sprzedawcę nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej. 

5. Metody płatności dostępne w Sklepie to: 

a) przelew bankowy (tradycyjny) na rachunek bankowy Sprzedawcy – Realizacja zamówienia następuje po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia zaksięgowania należności (łącznie z kosztami dostawy) na jego rachunku bankowym. 

b) płatność on-line: 

Przelewy poprzez wykorzystanie platformy Przelewy24

Przelew bankowy przez zewnętrzny system płatności PayU/PayPal – realizacja zamówienia następuje dopiero po otrzymaniu informacji z systemy PayU/PayPal o dokonaniu płatności. Sprzedawca potwierdzi e-mailem Klientowi przyjęcie zamówienia oraz rozpoczęcie jego realizacji.

 c) płatność za pobraniem

6. Obsługę i rozliczenia płatności on-line zapewnia serwis Przelewy24 (operator płatności on-line) należący do DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (ul. Kancelarska 15, 60-327 Poznań), nr KRS 0000296790, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Poznań w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy, NIP 7811733852, NIP EU PL7811733852, REGON 634509164. Szczegółowy wykaz aktualnie dostępnych za pośrednictwem operatora form płatności on-line jest udostępniany na stronach internetowych operatora http://www.przelewy24.pl/cms,66,przelewy_karty_przekazy.htm.

7. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość czasowej dezaktywacji poszczególnych form płatności, w szczególności z uwagi na ograniczenia techniczne albo przyczyny leżące po stronie operatora płatności. 

8. Klient, który wybrał formę płatności wskazaną w ust.5  pkt a (tradycyjny przelew bankowy), powinien w tytule przelewu podać numer złożonego zamówienia. 

9. Jeżeli płatność przelewem nie nastąpi maksymalnie do 7 dni od daty złożenia zamówienia (liczy się data wpływu na konto firmowe) automatycznie zamówienie zostanie anulowane. Jest to jednoznaczne z rozwiązaniem umowy.

10. Klient nie ma możliwości zapłacenia za część zamówienia gotówką przy odbiorze, a część  z „góry” przelewem. 

11. Dane do przelewu:

Nr konta: 52 1140 2004 0000 3102 7713 5556  Mbank


Tytuł przelewu: Imię i nazwisko

Kwota przelewu: końcowa suma rachunku

12. Na życzenie klienta Sprzedawca wystawi fakturę VAT. Faktura będzie wystawiona nie później niż 14 dni od daty wysyłki towaru.


§ 4

Dostawa


1. Zamówiony Towar dostarczany jest na adres wskazany w zamówieniu.

2. Towar dostarczany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terenie Europy .

3. Czas realizacji zamówienia przez Sprzedawcę wynosi  do 3 dni  roboczych od momentu przekazania go do realizacji. W szczególnych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu, o czym Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę.

4. Dostawa do Klienta jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy zostają naliczane według obowiązujących cenników firm kurierskich oraz Poczty Polskiej.

5. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy:

a) Przesyłka pocztowa

b) Przesyłka pocztowa (pobranie)

c) Przesyłka kurierska 

d) Przesyłka kurierska (pobranie)

6. Podczas odbioru zamówienia prosimy o dokładne sprawdzenie, czy Towar nie posiada żadnych uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu. Przy odbiorze paczki, przed podpisaniem listu przewozowego, prosimy otworzyć paczkę, a następnie bardzo dokładnie sprawdzić, czy zamówiony Towar nie jest uszkodzony. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych w transporcie, należy odmówić przyjęcia paczki oraz spisać z kurierem protokół szkody. O zaistniałym problemie prosimy poinformować Sprzedawcę.

7. W celu bezproblemowej realizacji zamówienia, Sprzedawca przekazuje odpowiedniej firmie dostawczej adres mailowy i numer telefonu klienta. Przekazanie adresu mailowego i numeru telefonu jest obowiązkowym elementem zawieranej umowy kupna w Sklepie. 


§ 5 

Prawo do odstąpienia od umowy


1. Jeżeli Klient zawiera umowę sprzedaży jako Konsument, przysługuje mu prawo do odstąpienia od zawartej Umowy (bez podania przyczyny) – pod warunkiem, że Towar nie był używany – w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Towaru.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy musi być jasno wyrażone. Użytkownik może skorzystać z załączonego do Regulaminu wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu),  nie jest to jednak obligatoryjne. 

3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy, Sprzedawca zwróci Klientowi wszystkie poniesione koszty, niezwłocznie, w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy. Zwrot pieniędzy następuje w ten sam sposób, w jaki wpłynęła do Sprzedawcy płatność. Klient w żadnym wypadku nie jest obciążany kosztami tego zwrotu. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania zwrotu, aż do momentu otrzymania towaru.

5. Zwrotu należy dokonać w ciągu 14 dni od dnia poinformowania Sprzedawcy o odstąpieniu od umowy. Zwrot jest skuteczny tylko, jeśli zachowany został termin 14 dni. Sprzedawca nie ponosi kosztów zwrotu towaru.

6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


§ 6

Postępowanie reklamacyjne


1. Sprzedawca odpowiada w ramach rękojmi w razie dostarczenia Towaru posiadającego wady fizyczne lub prawne w zakresie art. 556 i następne Kodeksu Cywilnego.

2. W celu złożenia reklamacji, należy wypełnić formularz reklamacyjny, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

3. Reklamacje można składać na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@crazypocket.pl.

4. W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi Klient zobowiązany jest dostarczyć wadliwy towar Sprzedawcy. Zwracany Towar powinien zostać należycie zabezpieczony na czas transportu oraz powinien zostać do niego dołączony dowód zakupu.

5. Koszt wysyłki ponosi Klient. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca zwraca dodatkowe koszty przesyłki, poniesione przez Klienta.

6. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od ich otrzymania.

7. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca zobowiązuje się do doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z zawartą umową sprzedaży, poprzez:

  • nieodpłatną naprawę;
  • wymianę Towaru na nowy;
  • zwrot kosztów Towaru wraz z kosztami przesyłki poniesionymi przez Klienta ( gdy naprawa lub wymiana Towaru na nowy nie jest możliwa).

8. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta oraz odeśle Towar wraz z pisemnym uzasadnieniem odmownej decyzji co do reklamacji.

9. Sprzedawca nie odpowiada za konsekwencje nieprawidłowego użytkowania Produktów (np. poprzez ich pobrudzenie lub mechaniczne zniszczenie) lub ich niewłaściwego oczyszczania (np. przy użyciu niestosownych detergentów, niestosowania się do informacji zamieszczonych na metce produktu).

10. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php 

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

11. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

12. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

13. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.


§ 7 

Ochrona danych osobowych


1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane w celu realizacji składanych zamówień, oraz realizacji kontaktu z Klientem 

3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji celu, o którym mowa w ust. 2 powyżej – składanie i realizacja zamówień. Klientowi przysługuje prawo wglądu do treści swych danych oraz ich poprawiania.

4.O sposobach ochrony danych osobowych użytkowników serwisu szerzej traktuje Polityka Prywatności, znajdująca się pod adresem elektronicznym: www.crazypocket.pl/index.php?route=information/information&information_id=3 , która jest zgodna z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE- rozporządzenie o ochronie danych- zwane dalej ,,RODO”. Tekst rozporządznia RODO znajduje się pod następującym linkiem: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679


§ 8

Postanowienia końcowe


1. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem elektronicznym www.crazypocket.pl.

2. W razie nieważności lub niemożności wcielenia w życie którejś z regulacji zawartych w regulaminie, reszta regulacji pozostaje w mocy prawnej.

3. Sprzedawca może zmienić Regulamin. Zmiany te nie mają wpływu na Zamówienie złożone przed dniem wejścia w życie zmian.

4. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień Umowy i Regulaminu strony będą starały się w pierwszej kolejności załatwić drogą porozumienia.

5. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

6. Wszystkie znaki graficzne lub inne niż graficzne, wszelkie ilustracje, obrazy i logotypy oraz wszelkie treści znajdujące się na Stronie są i pozostaną wyłączną własnością Sprzedawcy. Zabronione jest wszelkie całkowite lub częściowe reprodukowanie, modyfikowanie lub wykorzystywanie powyższych znaków towarowych, ilustracji, obrazów i logotypów bądź innych treści znajdujących się na wskazanej stronie internetowej, z jakiegokolwiek powodu i na jakimkolwiek nośniku, bez wyraźnego pisemnego uprzedniego zezwolenia Sprzedawcy.

7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy  Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.

9. Kwestie ochrony danych osobowych Klientów zostały uregulowane w odrębnym dokumencie: „Polityka prywatności”. Polityka prywatności jest zgodna z obowiązującym 


Załączniki do pobrania:

1/ Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży - TUTAJ

2/ Zgłoszenie reklamacyjne - TUTAJ